Naujienos

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

SKELBIMAS DĖL KANDIDATO ATRANKOS Į UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

2019 10 02

SKELBIMAS

DĖL KANDIDATO ATRANKOS Į UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Raseinių vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 172380181, buveinė – Žemaičių g. 8, Raseiniai.

 

1. Skelbiama kandidato atranka į direktoriaus pareigas:

UAB „Raseinių vandenys“ direktorius organizuoja ir vykdo Bendrovės įstatuose numatytą veiklą, vadovauja bendrovės darbuotojams, įgyvendina pagrindinius tikslus, uždavinius, užtikrina efektyvų bendrovės bei jai patikėto turto valdymą, realizuoja veiklos strategiją bei veiklos planus, atlieka kitas pareigas numatytas Akcinių bendrovių įstatyme bei kituose teisės aktuose.

2. Atrankos būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas. Atranką vykdys UAB „Raseinių vandenys“ valdybos sudaryta atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų atrankos aprašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A1-660 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų atrankos aprašo patvirtinimo“.

3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 12 pareiginės algos bazinio dydžio.

4. Laikotarpis – kandidatas būtų skiriamas į įmonės direktorius 5 metų kadencijai.

5. Reikalavimai. Kandidatas, pretenduojantis į direktoriaus pareigas (toliau – Kandidatas), turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka Kandidatui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

5.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5.5. Kandidatas turi turėti vadovaujamo darbo patirties.

6. Kandidatas privalo pateikti šiuos dokumentus:

6.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

6.2. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);

6.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

6.4. gyvenimo aprašymą (CV);

6.5. savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo įmonei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, Kandidato nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.);

6.6. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas).

7. Dokumentų pateikimo terminai, būdai ir kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Kandidatas dokumentus Bendrovei pateikia per 14 kalendorinių dienų nuo šios atrankos paskelbimo Bendrovės (www.raseiniuvandenys.lt) ir Raseinių rajono savivaldybės  (www.raseiniai.lt) interneto svetainėse.

Kandidatas dokumentus Bendrovei gali pateikti toliau nurodytais būdais:

1. asmeniškai (dokumentų kopijas, su savimi turėti dokumentų originalus arba juos bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) – dokumentai priimami adresu Žemaičių g. 8, Raseiniai, 201 kab.;

2. paštu – registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą (dokumentų kopijas, dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju) adresuotu UAB „Raseinių vandenys, Žemaičių g. 8, Raseiniai, 201 kab.;

3. elektroniniu paštu vandenys@raseiniai.lt (dokumentų originalus bus prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju).

Kontaktinis asmuo – UAB ,,Raseinių vandenys“ administratorė Aušrytė Juotkienė, tel. (8 428) 70350, el. p. vandenys@raseiniai.lt.

Dokumentai asmeniškai priimami: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-16.00 val., penktadienį 8.00-15.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 13.00 val.

Dokumentai priimami iki 2019 m.  spalio 16 d. imtinai.

8. Kita informacija:

Valdybos pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsniu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016-03-10 sprendimu TS-93 „Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ dėl laimėjusio kandidato kreipsis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar organizacijas, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie Kandidatą.

 

PRIDEDAMA:

1. Pretendento anketą (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (skelbimo 2 priedas).Atnaujinta: 2018-04-09