Projektai

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 70 350 Darbo dienomis 07:45 - 17:00 val.

Avarijų (gedimų) registracija tel. (8 428) 51 767 Darbo dienomis 17:00 - 08:00 bei išeiginių ir švenčių dienomis 

 • Titulinis
 • Projektai
 • Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 viešinimo informacija

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 viešinimo informacija

 

Informuojama, kad 2017 m. gegužės 4 d.  UAB „Raseinių vandenys“ su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0007 finansavimo. Finansavimas skirtas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Pranešama, kad Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 4 029 339,53 Eur. Europos Sajungos struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 2 941 503,89 Eur. Projekto vykdytojas – UAB „Raseinių vandenys“ kartu su Raseinių rajono savivaldybe.
Projekto tikslas – „Sudaryti sąlygas Raseinių rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Raseinių rajono  savivaldybėje“.
Pažymima, kad dalyje Raseinių rajono gyvenviečių nepilnai išvystyta nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo sistema, kuria naudojasi dalis gyventojų. Žmonės vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą sprendžia savarankiškai, įsirengę vandens gręžinius arba šachtinius šulinius, nuotekas išleisdami į nesandarius nuotekų kaupimo rezervuarus arba individualius valymo įrenginius. Naudojantis šiomis sistemomis, teršiama gyvenviečių aplinka, o tai gali turėti įtakos gyventojų sveikatai. Apibendrintai sprendžiamą problemą galima įvardinti kaip: „kokybiškų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų Raseinių rajone trūkumas dėl esamos infrastruktūros netinkamumo ar jos nebuvimo“. Pagrindinė projekto tikslinė grupė: Raseinių rajono Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimų gyventojai.
 
Projekto tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
 • teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas nutiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklus Ramonų kaime, nuotekų tinklus Gruzdiškių ir Kaulakių kaimuose, vandens tiekimo tinklus Ražaitėlių – Pramedžiavos kaimuose;
 • teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas rekonstruojant  nuotekų tinklus Kaulakių kaime,  vandentiekio tinklus Ramonų kaime ir nuotekų valymo įrenginius Kaulakių kaime.
Dėl aukščiau minimų priežasčių, buvo inicijuotos šios projekto veiklos:
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ramonų k.
 • Nuotekų tinklų plėtra Gruzdiškės k.
 • Nuotekų tinklų plėtra Kaulakių k.
 • Vandentiekio tinklų plėtra Ražaitėlių – Pramedžiavos kaimuose.
 • Nuotekų tinklų rekonstrukcija Kaulakių k.
 • Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Ramonų k.
 • Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kaulakių k.
Projektui įgyvendinti pasirašytos šios rangos darbų ir paslaugų sutartys:
 • Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir vandentiekio tinklų rekonstravimas Raseinių r. sav., Raseinių sen., Ramonų k.“, rangovas - UAB “Gensera”;
 • Rangos sutartis “Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių r. sav., Raseinių sen. Gruzdiškės k.”, rangovas – UAB “Norus”;
 • Rangos sutartis ”Vandens tiekimo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose”, rangovas – UAB “Brosta”;
 • Rangos sutartis “Kaulakių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas”, rangovas – UAB “Eigesa”.
 • Rangos sutartis „Kaulakių k. nuotekų tinklų plėtra“, rangovas - UAB „Gensera“.
 • Techninės priežiūros paslaugas teikia UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ ir UAB „Pro Bonus“.
 • Projekto administruoja - UAB „Teisa“.
Pranešama, kad Projektą įgyvendinus, gyventojams bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Raseinių rajono savivaldybėje. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.
Pažymima, kad be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas. 
 


Atnaujinta: 2021-03-05